Kronofogdemyndighetens allmänna råd-förbehållsbelopp 2008


Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2008

Till vanliga levnadskostnader bör räknas i ett hushåll normalt förekommande utgifter såsom t.ex. för kost, kläder, tvätt, hygien, gas, hushållsel, telefon, internetuppkoppling, TV-avgifter, försäkringsavgifter, fackföreningsavgifter och andra medlemsavgifter (jämför punkt 3.2.3) samt mindre utgifter för tillfälliga behov.
När det nedan anges att normalbeloppet kan minskas t.ex. med sidoinkomst bör gäldenären slutligen alltid erhålla det belopp för sina vanliga levnadskostnader som följer av föreskrifterna.

Med uttrycket makar bör även avses personer som ingått registrerat partnerskap.
Med uttrycket därmed jämställda bör avses
- kvinna och man som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden (sambor) eller två personer som bor tillsammans i ett homosexuellt förhållande (sambor).

Med barn bör avses sådant barn som en gäldenär, dennes sammanlevande make eller sambo varaktigt bor tillsammans med och är skyldig att försörja enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken (försörjningsberättigat barn).

Barn som en gäldenär, dennes sammanlevande make eller sambo varaktigt bor med och inte är skyldig att försörja enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken (ej försörjningsberättigat barn) bör inte beaktas vid beräkningen av normalbelopp.

Är ett barn gäldenär bör det anses vara ensamstående.


Av 7 kap. 5 § andra stycket utsökningsbalken framgår att bostadskostnaden ska beräknas särskilt och läggas till normalbeloppen.
Om bostadskostnaden inte är känd, kan Kronofogdemyndigheten med ledning av kostnadsläget på orten beräkna kostnaden för en bostad av skälig storlek för gäldenären (schablonhyra).

OBS Detta är endast ett kort utdrag ur meddelandet.
Läs hela dokumentet, klicka här!

Räkna själv ut vad förbehållsbeloppet blir i ditt fall!
Klicka här!

webbmasterdenlördag 29 december 2007 - 14:51:30

Nyhetskategorier